Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁSILKOVÉHO OBCHODU oleje-total.cz

Kvalita našich služeb je garantována tím, že jako jedna z prvních firem zabývajících se prodejem olejů a maziv v ČR disponujeme příslušným certifikátem dle ČSN ISO/IEC 17024 (tribotechnika, tribodiagnostika) číslo 222/2006 ze dne 14.6.2006, registrační číslo 843, vydaného Certifikačním orgánem ACM DTO Ostrava, akreditované Českým institutem pro akreditace, o. p. s. Praha. Tento certifikát naleznete na oficiálním seznamu Asociace technických diagnostiků o. p.

Naší jedinou a trvalou snahou je poskytovat kvalitní služby a odborné poradenství v oblasti olejů, maziv a ostatních technických kapalin TOTAL. Jsme součástí dynamické společnosti, zabývající se komplexními službami v oblasti mazání v České republice. Na www.oleje-total.cz máme pro Vás aktuálně skladem kompletní sortiment špičkových produktů olejů a maziv TOTAL a trvale se přizpůsobujeme Vašim každodenním požadavkům.

Veškerý sortiment nabízený v našem e-shopu je nabízen s platnou legislativou pro provoz nakládání s chemickými látkami, kde je dbáno především na zajištění jakosti, kvality a exspirace prodávaných přípravků, ale také skladování a dovoz.

O provoz našeho e-shopu se stará pouze kvalifikovaný personál se zkušenostmi s prodejem olejů a maziv.


Článek I.

Úvodní ustanovení

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.

 1. Společnost oleje-total.cz (dále jen prodávající) provozuje IČ: 66686181, mimo jiné, kamenný obchod v Korozlukách u Mostu, zaměřený na prodej produktů TOTAL a prostřednictvím internetového portálu www.oleje-total.cz poskytuje svým zákazníkům služby spočívající v poradenství a prodeji olejů a maziv TOTAL zásilkovým způsobem.
 2. Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží nabízené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
 3. Informace nacházející se na těchto internetových stránkách slouží pouze k všeobecným informacím a v žádném případě nenahrazují odborný servisní zásah.
 4. Na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek je distribuováno zboží do zemí Evropské unie.

Článek II.

Předmět smlouvy

 1. Předmětem kupní smlouvy je sortiment olejů, maziv a ostatních produktů TOTAL nabízené na internetových stránkách oleje-total.cz a výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží), přičemž sortiment je shodný s klasickou kamennou prodejnou. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím. (viz. odst. 3 článek III.).
 2. Nabídka zboží na internetových stránkách je nezávazná.
 3. Prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům (kupujícím) dodávat:
  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží dle učiněné objednávky vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR, EU.
 4. Přípravek je opatřen popiskem, informací v českém jazyce, která je dodávána spolu s každým jednotlivým balením produktu. Tuto informaci je možné zjistit i na portálu www.oleje-total.cz. Zde je možné též vyžádat na jakýkoliv produkt bezpečnostní list.
 5. Prodávající zabezpečí balení a přepravu zásilek objednateli způsobem, který zajistí zachování jakosti přípravků.

Článek III.

Objednání zboží, uzavření smlouvy

 1. Prodávající dodá zboží na základě řádně provedené a úplné elektronické objednávky a specifikace zákazníka, které se provádí vyplněním formuláře na internetu. Stránkách prodávajícího výjimečně se připouští objednávka na stejném formuláři zaslaném poštou nebo faxem.
 2. Ti zákazníci, kteří se zaregistrují na adrese www.oleje-total.cz, budou zařazeni do seznamu registrovaných zákazníků. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout registrovaným zákazníkům výhody oproti neregistrovaným zákazníkům jako jsou nabídky přípravků za zvýhodněnou cenu v podobě slevových karet, odběr zboží nad určité množství zdarma, dárkové kupony, atp.., o jejichž aktuální nabídce budou registrovaní zákazníci informováni na internetovém portálu www.oleje-total.cz.
 3. Registrovaným zákazníkům budou zasílána v obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách, informační společnosti, k čemuž zákazník uděluje zaregistrováním se na stránkách www.oleje-total.cz, výslovný souhlas, který může kdykoliv poté odvolat zasláním emailové zprávy na kontaktní e-mailovou adresu info@oleje-total.cz.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Objednávka bude zákazníkovi obratem po jejím odeslání do několika minut vždy potvrzena na email uvedený v objednávce, kupní smlouva pak vzniká potvrzením objednávky.
 5. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, vzdálenosti apod.), oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 6. Prodávající má právo odmítnout dodávku zboží, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.

Článek IV.

Místo plnění

 1. Místem plnění je kamenný obchod oleje-total na adrese: Korozluky č. p. 2, 434 01 Most, region ústecký, Česká republika. Při osobním odběru zboží je kupující povinen prokázat zaplacení zboží.
 2. Odběr objednaného zboží se provádí vyzvednutím ve skladu www.oleje-total.cz, na adrese Korozluky č. p. 2, 434 01 Most, region ústecký, Česká republika.
 3. Odběr může být proveden pověřeným kurýrem (např.PPL).
 4. Distribuce objednávek je v současné době realizována prostřednictvím kurýrních služeb České pošty (www.ceskaposta.cz), společnosti Gebruder Weiss (www.gw-world.cz) a DSV Road (www.dsv.cz). Výjimečně též vlastní dopravu e-shopu www.oleje-total.cz. Fyzickým osobám (nepodnikatelům) se doporučuje nechat poslat zboží např. do zaměstnání, kde je zákazník během dne k zastižení.
 5. Kurýrní služba vyrozumí zákazníka o dodání zásilky. Pokud v okamžiku převzetí zboží od přepravní služby zjistí kupující mechanické poškození obalu zásilky, je v jeho zájmu zkontrolovat stav zásilky. V případě jejího poškození má kupující právo trvat na vyhotovení „záznamu o poškození zásilky“ za přítomnosti zástupce přepravní služby. Doporučuje se nepodepisovat předávací protokol, aniž by kupující překontroloval, zda nebyl obal v průběhu přepravy poškozen či narušen. Kupující má právo nepřevzít zásilku, která nese znaky poškození či narušení obalu.
 6. Při osobním odběru potvrzené objednávky v kamenné prodejně Korozluky č. p. 2, 434 01 Most – nejsou k ceně dodávky připočteny náklady spojené s dodáním - balné a poštovné. Objednávku je možné si vyzvednout každý pracovní den od 8,00 do 15,30 hodin až po potvrzení pracovníky prodávajícího, že je objednávka připravena k odběru.
 7. Při doručování zásilky prostřednictvím kurýrní služby platí následující:
  • Při objednávce v pracovní dny do 14:00 bude objednávka předána kurýrní službě do druhého pracovního dne. Kurýrní služba ji doručí na adresu zákazníka obvykle do 1 - 2 pracovních dní po celé ČR. Pokud kurýrní služba nezastihne zákazníka na udané adrese, bude zákazník telefonicky kontaktován se snahou o domluvě náhradního řešení. V případě, že zásilku zákazník nepřevezme, lze ji osobně vyzvednout v kamenné prodejně Korozluky č. p. 2, 434 01 Most.

Článek V.

Dodání zboží

 1. Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího odeslány v co nejkratším termínu, obvykle do 24 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání objednateli nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dnů od přijetí objednávky ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Při doručování do zahraničí se uvedené lhůty prodlužují o nezbytně nutnou dobu. Objednávka zboží, která připadne na dny pracovního klidu bude expedována druhý nejbližší následující pracovní den.
 2. Dodací lhůta začíná běžet od potvrzení závazné objednávky prodávajícím za podmínky obdržení všech informací, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.
 3. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci tak, aby byly dodrženy lhůty dle odst. 1 tohoto článku, oznámí prodávající tuto skutečnost zákazníkovi elektronickou poštou, výjimečně faxem nebo telefonicky (pokud je zboží takto objednáno) a upřesní předpokládaný termín dodání.
 4. Pokud dodávka zboží selže, je podstatným způsobem ztížena či znemožněna z jakýchkoliv důvodů, a lze důvodně předpokládat, že objednávka nebude dodána ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky, je prodávající povinen uvědomit kupujícího, že v této lhůtě nelze zásilku dodat a současně jej informovat o předpokládané době dodání zboží.
  Pokud poté kupující výslovně neprohlásí, že na splnění dodávky trvá, má se za to, že od kupní smlouvy odstoupil. V takovém případě je prodávající povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím k aktuální objednávce – kupní smlouvě na jeho účet.
 5. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomen kupující, kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
 6. Prodávající je oprávněn provádět dodávky formou dílčích dodávek, s tím spojené vícenáklady nese prodávající.
 7. Podmínkou platnosti internetové objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, zejména pro účely vyhotovení daňového dokladu. Prodávající neručí za splnění objednávky vyplněné nesprávně, nepravdivě či neúplně.
 8. Okamžikem předání zboží dopravci přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele.
 9. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad. Návod k užití resp. bezpečnostní list nemusí být vždy součástí zásilky, ovšem vždy je uveden v elektronické podobě u každého prodávaného produktu na portále www.oleje-total.cz
 10. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo je na trhu nedostupné, nebo byla chybně stanovena cena přípravku. V případě, že tato situace nastane, bude zákazník kontaktován v závislosti na způsobu objednávky emailem nebo telefonicky event. faxem za účelem dohody o dalším postupu.
 11. Zákazník může objednávku stornovat e-mailem bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením nebo pokud již nedošlo k její expedici. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

Článek VI.

Cena a placení

 1. Nabídkové ceny uvedené na www stránkách prodávajícího (www.oleje-total.cz) jsou platné v okamžiku objednání. Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč a zahrnují cenu zboží včetně zákonem stanovené DPH a nezahrnují náklady na balení a dopravu, pokud není uvedeno jinak.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě zřejmé písařské či početní chyby uvedených cen.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě podstatnější změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Aktuální cena zboží bude vždy uvedena na internetových stránkách www.oleje-total.cz zprostředkovatele.
 4. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na bankovní účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při převzetí zboží.

Článek VII.

Náklady na balení a dopravu (poštovné)

Poštovné je závislé na způsobu platby a hmotnosti dodávky, a to:

Při výběru České pošty platí následující kritéria:

 1. 110,-Kč za zásilku, pokud je cena zboží do 2.500,- Kč a hmotnost objednaného zboží do 15 kg, pokud je balné a poštovné hrazeno předem z účtu zákazníka na účet provozovatele č. 155175710, kód banky 0600, jež je vedený u společnosti GE Money Bank a.s. Přičemž variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky tohoto internetového obchodu.
 2. 149,-Kč za zásilku, pokud je cena zboží do 2.500,- Kč a hmotnost objednaného zboží do 30 kg, pokud je balné a poštovné hrazeno předem z účtu zákazníka na účet provozovatele č. 155175710, kód banky 0600, jež je vedený u společnosti GE Money Bank a.s. Přičemž variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky tohoto internetového obchodu.

Při platbě na dobírku je nutné přičíst navíc 49,- Kč.

Pokud zákazník objedná zboží za 2.500,- Kč vč.DPH a více, je v každém případě poštovné, balné i dobírečné ZDARMA.

Při výběru Čechofracht a.s. platí následující kritéria:

Společnost Čechofracht a.s. je smluvním přepravcem internetového obchodu www.oleje-total.cz. Pokud zásilka převyšuje 30 kg, je automaticky expedována přes Čechofracht a.s. Pokud zboží dodané v objednávce nad 30 kg nedosahuje částky 2.500,- Kč vč. DPH, je účtováno přepravné ve výši 356,- Kč vč. DPH, pokud je balné a poštovné hrazeno předem z účtu zákazníka na účet provozovatele č. 155175710, kód banky 0600, jež je vedený u společnosti GE Money Bank a.s. Přičemž variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky tohoto internetového obchodu.

Při platbě na dobírku je nutné přičíst navíc 49,- Kč.

Pokud zákazník objedná zboží za 2.500,- Kč vč.DPH a více, je v každém případě poštovné, balné i dobírečné ZDARMA.

Při osobním odběru v obou možných provozovnách prodávajícího se žádné dodatečné náklady neúčtují. Zákazník obdrží dodatečně (na místě) slevu ve výši 2%.


Článek VIII.

Způsob platby

 1. Bankovním převodem z účtu kupujícího na účet číslo: 155175710, kód banky: 0600, jež je vedený u společnosti GE Money a.s.. Přičemž variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky.
 2. Dobírkou, kdy peníze jsou inkasovány v hotovosti kurýrem při předání zboží.
 3. Osobním odběrem zboží na naší adrese. Není zde počítáno balné a poštovné. Zákazník navíc obdrží slevu ve výši 3% z prodejní ceny zboží.

Pozn. Zboží, jehož cena bude hrazena bankovním převodem bude expedováno až bude platba připsána na bankovní účet prodávajícího.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.


Článek IX.

Právo na vrácení zboží

 1. Zákazník má právo zrušit objednávku kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.
 2. Zákazník má dále právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží v tomto případě vrátí zpět, nepoškozené, bez známek upotřebení nebo užívání, v původním obalu – v uvedené lhůtě i s fakturou, na kterou bude vystaven dobropis. Peníze jsou poté zasílány zpět do 10 dnů na bankovní účet zákazníka či poštovní poukázkou.
 3. Bez udání důvodu může zákazník vrátit část již dodaného zboží do 14 dní. Zboží, které nesmí mít poškozený originální obal, je nutno doručit i s původním daňovým dokladem bezpečným způsobem do skladu na prodávajícího. Doručení zboží na adresu prodávajícího hradí zákazník. Protokol o vypořádání reklamace, nový daňový doklad a odpovídající finanční částka bude zaslána na korespondenční adresu nebo bankovní účet zákazníka nejpozději do 10 dní.
 4. Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení od smlouvy či vrátit část zboží v této lhůtě, je nutno dodržet níže uvedené podmínky. Při jejich splnění bude zákazníkovi vrácena kupní cena:
  • Odeslat oznámení na adrese: Internetový obchod oleje-total.cz
   Oddělení reklamací
   Korozluky č. p. 2
   434 01 Most

   nebo emailem na reklamace@oleje-total.cz s textem:
   "Jednostranně odstupuji od smlouvy č. …..(číslo objednávky) ze dne DD.MM.RRRR a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na tento účet …………………….." Datum a podpis
  • Zboží odeslat nebo předat na adrese: Internetový obchod oleje-total.cz
   Oddělení reklamací
   Korozluky č. p. 2
   434 01 Most

   Vrácené zboží musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně průvodního dokladu) a s originálním dokladem o koupi.
   Zboží neposílat na dobírku, je vhodné zboží pojistit. Neofrankované a zpět zaslané balíčky a dodávky, bez předchozí domluvy s personálem, nebudou přijaty.
   Náklady na vrácení zboží a nebezpečí škody na věci nese zákazník.
 5. Prodávající se zavazuje, vrátit zaplacenou kupní cenu do 10 dnů od vrácení zboží na bankovní účet zákazníka. Vrácení peněz v hotovosti při prokázání odstoupení od smlouvy je možné.

Článek X.

Záruka, servis

 1. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky dle platné právní úpravy od okamžiku předání zboží kupujícímu. Internetový obchod www.oleje-total.cz vyplní před odesláním zásilky záruční list, je-li výrobcem k produktu poskytován.
 2. Prodávající ručí zákazníkovi za každý rozpor se smlouvou existující v okamžiku dodání zboží.
 3. Kupující je oprávněn reklamovat vady jakosti zjevné do 8 dnů od převzetí zboží a vady jakosti skryté po dobu použitelnosti zboží.
 4. V případě dodávaného rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok buď na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy, nebo náhradního dodání zboží nebo na přiměřené snížení kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

  Reklamaci je třeba uplatnit písemně na adresu prodejce:
  Internetový obchod www.oleje-total.cz
  Oddělení reklamací
  Korozluky č. p. 2
  434 01 Most

  nebo osobně na této adrese event. e-mailem: reklamace@oleje-total.cz, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění nejpozději ve lhůtách uvedených výše.

 5. V reklamaci nutno uvést: číslo objednávky, den vyplnění objednávky (ve tvaru DD.MM.RRRR), datum převzetí zboží, specifikaci reklamovaných závad a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající Vás obratem vyrozumí o dalším postupu.
 6. Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese prodávající.
 7. Dle ustanovení § 598 občanského zákoníku má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.
 8. Spotřebitel bude do 30-ti dnů telefonicky nebo emailem vyrozuměn o vyřízení reklamace.

Článek XI.

Ochrana osobních dat

 1. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů v platném znění. Používáním internetového obchodu souhlasí zákazník se shromažďováním a používáním informací o zákazníkovi a jeho nákupech v souladu s tímto zákonem.
 2. Veškeré osobní údaje o zákaznících jsou důvěrné a je s nimi podle toho nakládáno. Informace poskytnuté zákazníky k uzavření obchodu jsou uloženy do databáze a jsou použity výhradně v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky, a v případě neosobního odběru sděleny kurýrovi pro účely dodání zboží.
 3. Veškeré osobní údaje o zákaznících a jejich objednávkách nejsou předávány třetím osobám a nejsou užívány k jiným účelům, než ke kterým byly poskytnuty. Pro účely doručení objednávky na zákazníkem určenou adresu je však nutné předat informace, jako je jméno a příjmení a adresa doručení, smluvní přepravní společnosti - kurýrovi. Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle §11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a osobní údaje budou jakmile pomine účel jejich zpracování bezpečným způsobem zlikvidovány. Pokud se svobodně při registraci zákazník přihlásí jako žadatel o zasílání informačních zpráv, pak souhlasí s tím, že může být informován o novinkách a speciálních nabídkách prostřednictvím elektronické pošty, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. zákon o některých službách informační společnosti, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let).
 4. Na žádost zákazníka budou údaje o jeho osobě z databáze vymazány.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího www.oleje-total.cz v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.
 4. V případě použití oleje, maziva či jiného objednávaného sortimentu se zákazník musí pečlivě seznámit s českým návodem – příbalovým letákem – bezpečnostním listem, který v každém konkrétním případě produktu TOTAL obdrží v el. Podobě na uvedenou emailovou adresu.
 5. Internetový obchod www.oleje-total.cz neodpovídá za škody vzniklé chybným použitím objednaného zboží, či nesprávnou likvidací upotřebeného oleje či maziva, v případě, že se zákazník neseznámil s českým návodem (bezpečnostním listem) či se v případě nejasností neporadil s prodávajícím. Taktéž si internetový obchod www.oleje-total.cz vyhrazuje možnost tiskové chyby v našem internetovém obchodě i co se týká ceny nabízeného zboží.

Článek XIII.

Řešení sporů a Salvátorská doložka

 1. Veškeré závazkové právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vzniklé z internetového obchodu se řídí těmito obchodními podmínkami a právním řádem ČR. Kolizní normy se neužijí.
 2. Místem soudu pro všechny vzniklé spory mezi kupujícím a prodávajícím je Okresní soud v Mostě (Česká republika).
 3. Salvátorská doložka:

  Pokud by byla a nebo se stala jednotlivá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek neplatnými, nastupují na jejich místo právně přípustná ustanovení, která stojí nejblíže původnímu záměru. V ostatním jsou podmínky účinné.


Dále Vám nabízíme odborné poradenství v oblasti cen olejů a maziv vydávaných prostřednictvím tohoto zásilkového obchodu a v oblasti použití produktů TOTAL. Poradenství ke zboží je možné získat výlučně od odborného personálu internetového obchodu nebo e-mailem přes info@oleje-total.cz.

Naší specializací je odborné (nejen) internetové poradenství, které najdete v sekci kontakty (e-mail, telefon, modrá linka) pro Vás zajistíme diskrétní rozhovor s vyškoleným zaměstnancem, který se stává odborným průvodcem v oblasti použití a nakládání oleje a maziv, a odborným partnerem při výběru olejů a maziv TOTAL. Kolektiv internetového obchodu www.oleje-total.cz je připravený poskytnout Vám informace, na základě Vašeho požadavku, sděleného emailem pomocí uvedeného formuláře v sekci kontakty. Na elektronicky položené otázky Vám odpovíme nonstop, do 24hodin od doručení zprávy, na Vaši emailovou adresu v nejkratší možné době.


NEZBYTNÉ ÚDAJE A SPOJENÍ:

Výdej zboží:

 • Kamenný obchod TOTAL, Korozluky č. p. 2, 434 01 Most
  E-mail: info@oleje-total.cz
  WWW: www.oleje-total.cz

  Kontaktní osoba: Žaneta Mojžíšová
  Tel. ČR: 0042 476 102 463
  Fax ČR: 0042 476 102 463
 • Výdejní sklad TOTAL (pouze celá balení a vždy dle předchozí dohody), areál Barvy Laky, ul. Průmyslová 1472/11, 10219, Praha - Hostivař
  E-mail: info@oleje-total.cz
  WWW: www.oleje-total.cz

  Kontaktní osoba: Žaneta Mojžíšová
  Tel. ČR: 0042 476 102 463
  Fax ČR: 0042 476 102 463

 

zpět
thepartneringinitiativesmdsinaihttp://www.vivtech.ru/docsperhaps/lrzmctcbkav_xhlhukbmwkvmdfnfdi16549415_n.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/Qzu16572923GYGY.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/zxo16572915mlJ.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/imQ_zx_sJbxQJ16590373xP.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/hiuzwG16572921cimn.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/zwtvQ_bYmihlorPxwoP16572925J.pdfhttp://www.vivtech.ru/docsperhaps/dmltJadnYdhmvfrtzsuPaPoio16549608x.pdfhttp://www.vivtech.ru/docsperhaps/zvGirtelzrvaaea16549061Phxw.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/xdG_taoJvmxbsQP16572929Gtmw.pdfhttp://www.vivtech.ru/docsperhaps/tJxzPwutwml_hszYlQPihmvfssa16549416br.pdfhttp://www.vivtech.ru/docsperhaps/bke_vvtcvbbwcakhhJrhuihw16573509vmu.pdfhttp://www.vivtech.ru/docsperhaps/nmQlvo16573679u.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/uwvhYseQwxsaewdlduulc_udGou16572919_xi.pdfhttp://www.vivtech.ru/docsperhaps/ssGbxfJlzQPmvrkielvnQzndiz16549296aui.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/ewQucenfuxeuuluYotksPJuQf16572937i.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/kvwwPhYi_uxd16572933t.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/tetbtlwJQrouGibaiumQwb16572920v.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/ldahbJtibJxxxkbkocltYkrQrGblu16572909s.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/utwfYzcQncGwsGxfxsediG16572932cvl.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/ztxQirdkvkbJdYPu_PGrfxYn16590374zi.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/nifvm_aJaldxf16572910fQvr.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/PfmzbwfdlvtmxzoGaetn16572908Ycra.pdfhttp://www.vivtech.ru/docsperhaps/xehJdwwhdvlP16549420Ps.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/erowbwwuP_16572924_oJP.pdfhttp://www.vivtech.ru/docsperhaps/zwePdanawGfxs16549421Jols.pdfhttp://www.vivtech.ru/docsperhaps/_felJQaQf16549058sf.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/wxwQxfuatYvJhcbzmwi16551459vuso.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/eYhonxknatwGJhzu16572911xzbJ.pdfhttp://www.vivtech.ru/docsperhaps/zzuuYu_bGchm_wdr16549413i.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/iPiv_coGPuhnPxaJ16572927tbc.pdfhttp://www.vivtech.ru/docsperhaps/mcbassiYfw16549295PQkx.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/_etGz16572934oft.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/tQYfPfb16590257xb.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/dtmYfQlsYQsevwJbGrdc16572916o.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/z_xhPPmdzGwnlGaY16572938_.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/_GllYoaxJutQztQedPkmQYu16572914Yti.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/wihJxnsQbisae_chma16590372Goa.pdfhttp://www.vivtech.ru/docsperhaps/nisltJzmbJPGQoscwdooPrwxG16549056Y.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/YP_etdm16572936kn.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/Jd_vYihdzzzvhYQ16590371vtdh.pdfhttp://www.vivtech.ru/docsperhaps/vzhhbashdaP_absnQwm_se16549412Yx.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/merhQJPmQezmzYcQazJcfQJd16572926viGw.pdfhttp://www.vivtech.ru/docsperhaps/chhhrdnGxzlsnoP_fsbaQaeQP_Jff16549060n.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/YnsbctisvtzbaQbvcuGodlucP16590370tc.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/fxwlfwl16572922uk.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/QxxGzaok16572930Jnzl.pdfhttp://www.vivtech.ru/docsperhaps/snxaQmQnzJ16549059ho.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/xvmoPxstPzfibrh_16572918s.pdfhttp://www.vivtech.ru/docsperhaps/xY_JsedxrwauumJzz16549414ote.pdfhttp://www.vivtech.ru/freemoment/asPnfwGtl16572913e.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/xmfarfdfhoGrsmbJYshviuz_fscz_o16576732k.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/_uckks16576731ifx.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/dYhkGzYscrzvieuJfcxGobf_16576712vk.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/QGoJoaQu16576747lJ.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/vaJoaunnsiwotcb16576743PYen.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/cdvQrQsYGYGnifauxY16576723Gf.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/Jscotcbrc_xuYsftbdbkv16576722xbw.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/ntmhvfillwkwhlYrtrttJwzo16576727zzP.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/oamrwPkwibahwJfvwkwQ16576734tl.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/GPimt__G16576717meaG.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/oJfJdnQbbaszPsiGfrvub16576725Q.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/rusPkYfm16576759Qmz.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/cndwnrJwoaxusudeckhekotzmhw16576756ms.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/iPlilohd_uYidmbPk16576740kx.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/ufwJsx16576745b.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/wnQfmmiJuwwnl_uddkdPxfPwid16576748J.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/disl16576715b_kl.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/aGevx16576728YQn.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/t_narYtewcudcdcztk16576721db.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/uGdvh_wdhbQovk16576746mt.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/bQmsbvoJxntnolPk_m16576758vi.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/rtGYmrcos_ncthaPdtwhtwtzY16576739tfn.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/wJfoGwzYatanvhsnzklmudhaPdmft16576733lbtk.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/kcuahdsinbunseaGwmseG16576749Pbk.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/Jktlsvbont_izwoGfPicPi16576711P.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/lovscePvwvbnrP_PQmb_16576744ot.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/iullsQwJ16576754xf.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/cYedx_sllwm_zaxuneb16576720l_.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/rtn_imYrziweQmicr16576718YcsJ.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/xYcacwifheaQtkkmz16576751_k.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/cPbv16576726evee.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/YbdlwxbsPdfY_Y_xvnuslYGmoiuiw16576709cctm.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/luxGmadir_tfkasu16576755G_au.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/bkowaiuk16576752YkJs.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/Jmfdhs_mtorams16576757imJk.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/ckhkoPhQ_xnPertnYmel16576742dl.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/lmneGcvcxiJadkvt16576738u_i.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/iwvtlehdaYYmsvff16576730sY.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/kvuhhvlnamh_keid16576741zYdi.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/mxmQscsYhfwfa_16576753zm.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/JklfzPvamin16576714slz.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/rYizfsYddcxbdQJvsns16576737d.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/kkkYlQ_bulhG16576736l.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/vPfnPfhvJs16576735QJs.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/bQw16576713bad.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/xknm16576724PPhd.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/bxddGfhtlmdotboJstuYnJl16576729e.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/cvGPQzPGacbQnhPmJccmcb_rG_16576750nrib.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/inY_Ysbcxdvvoiicubxahczi16576719wvc.pdfhttp://vivchiller.ru/truecollege/YGGstPQkfJvQxbs_YbdQsmfvPed16576716c.pdf